Nota legal

Tots els continguts (vídeos i imatges) que apareixen en aquesta pàgina web han estat creats per usuaris anònims de forma desinteressada, ja sigui mitjançant la plataforma YouTube com altres plataformes similars.

És a dir, tot el material que s'ha usat per tal d'elaborar aquest projecte es troba actualment visible i públic per a tothom.

Aquest projecte ha estat creat sense cap ànim de lucre i tots els continguts usats no són propietaris de VEGETA.cat

Cal ressaltar que qualsevol reclamació que es vulgui realitzar per tal de demanar la retirada d'algun vídeo o imatge existent a la web, serà processada i, conseqüentment si és validada es procedirà a la retirada del contingut específic.

Aquest tipus de reclamacions queden reservades a organismes oficials. Per tant, s'haurà d'especificar el nom de l'organisme i la justificació de l'eliminació de continguts.

Aquesta reclamació es podrà realitzar mitjançant el formulari de "Contacta'ns"